Prabhu Haremaker

Welkom op mijn informatie-pagina!

(Eerst volgt de tekst in het nederlands, daarna in het engels)


Welcome at my information-page!

(First, the text is in Dutch, folowed by the text in English)

 

U kunt sessies boeken op de volgende tijden: 
Dinsdag: 9.30 - 14.15 uur (in Koan Float)

Woensdag: 10.00 – 16.30 uur (praktijk Jozef Israëlskade)

Donderdag:10.00 - 16.30 uur (praktijk Jozef Israëlskade)

Vrijdag: 10.00 - 16.30 uur (praktijk Jozef Israëlskade)
 
Voor inlichtingen en reserveringen voor sessies in de
praktijk Jozef Israëlskade:

Jozef Israëlskade 422

1074 ST Amsterdam

Mobiel: 06-44560002
Tel.: 020-6391061

E-mail adres: prabhu@chello.nl
Website: www.prabhu.nl

Het adres ligt tussen de Amstel en de Van Woustraat. Het is 12 minuten lopen vanaf het Amstelstation. Bereikbaar met tramlijn 4, halte Amstelkade. Altijd parkeerplaats, vlak voor de deur, voor het goedkopere parkeertarief.

Mijn praktijkruimte is op de 2e verdieping en per trap te bereiken. Mocht dit een bezwaar voor u zijn, is het aan te raden om voor een behandeling naar Koan Float te komen dat op de begane grond is gesitueerd. 


Voor inlichtingen en reserveringen voor sessies in Koan Float:

Herengracht 321 (tussen Koningsplein en Raadhuisstraat)

1016 AW Amsterdam

Tel.: 020 - 5550333
Fax: 020 - 5550377

E-mail: info@koan-float.com

Internet: www.koan-float.com
 
Aangesloten bij:

  • de VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, www.vnt-nederland.nl, lidnummer 06.094)
  • de PRN (Platform Rebalancing Nederland, www.rebalancing-nederland.nl)

Geregistreerd bij:

  • de RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg, www.rbcz.nu, reg.nr. 174119R)
  • de geschillencommissie van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, www.scag.nl)

Behandelingen op afspraak. 


Tarief praktijk thuis: € 120,- voor 1 1/2 uur en € 150,- voor 2 uur.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar oud: € 100 voor 1 1/2 uur.


Voor de diepte van het werk is vaak een reeks van sessies aan te raden.


Curatieve behandelingen worden vergoed door vele zorgverzekeraars.


Op www.vnt-nederland.nl onder de kop 'clienten' kunt u onder de kop 'vergoeding consulten' zien in hoeverre uw zorgverzekeraar mijn behandelingen vergoed. Ik sta in de lijst “Vergelijk en kies” en voldoe aan de 'Plato eisen' wat voor een aantal zorgverzekeraars vereisten zijn.

Het is verstandig om voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar te checken of mijn behandelingen inderdaad vergoed worden.


Privacy: Wettelijk ben ik verplicht het behandelplan te bewaren. Hierin staat o.a. uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, zorgverzekeraar en huisarts. Ik doe mijn uiterste best om deze gegevens geheim te houden.
 
Behandelingen kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Daarna geldt het volle tarief. 

Rebalancing werkt met verschillende technieken, die alleen of in combinatie worden gebruikt.

Zij zijn erop gericht uw gezondheid, wel-zijn en wel-bevinden te verhogen, zowel op lichamelijk alsook op gevoelsmatig en geestelijk gebied. Dit kan door het verminderen van spanningen en klachten, maar ook door te rusten in aanraking en ontspanning.


Diep lichaamswerk maakt contact door middel van zowel fysiek- alsook emotioneel- en spiritueel gerichte technieken met oude patronen die zich in uw lichaam en psyche hebben vastgezet. Door deze diep aan te raken; door te voelen en eventueel te uiten kan een nieuwe, harmonieuzere balans worden gevonden.


Core Integration werkt met diepe aanraking en vooral strekkingen van uw spieren en pezen. Uw lichaam krijgt weer ruimte en openheid. Spasmen in uw spieren worden gestimuleerd om te ontspannen. Uw lichaam wordt voller en soepeler.


Cranio-Sacraal Balancing is een zeer fijne en subtiele manier van lichaamswerk. Het werkt in op de bot- en membraanstructuur van uw lichaam, vooral gericht op uw hoofd en ruggengraat, en leidt vaak tot zeer diepe ontspanning.


Zelfonderzoek. Door naar binnen te kijken en laag voor laag te onderkennen en te voelen opent u. Dit geeft u inzicht in wat u beweegt en bezighoudt. U kunt leven vanuit een vrijere ruimte in uzelf.


Gesprekken met uw lichaam, uw innerlijke kind, uw innerlijke wijze, uw innerlijke dokter etc.; Door gesprekken met uw onderbewuste worden oude ervaringen en trauma’s onderkent en kunnen zich uitspreken. Uw innerlijke wijsheid wordt aangesproken en hiermee wordt een helingsproces in gang gezet.


Holistische massage is een zachte vorm van lichaamswerk. U zakt dieper in een ontspannen staat van zijn. Heerlijk genieten van aanraking en sensualiteit.


Sensualiteit en seksualiteit zijn essentiële onderdelen van ons leven. Door schaamte, schuld, slechte ervaringen, trauma's kunnen we er vaak minder van genieten dan mogelijk is. Door gesprek, zelfonderzoek, voelen en juiste aanraking kunnen we ontdekken wat ons tegenhoudt, wat we prettig vinden en zo meer vrijheid, gevoel en plezier ervaren.


Counseling/Coaching. Door middel van een goed gesprek, luisteren, delen, doorvragen en feed-back komen licht en ruimte in uw innerlijke en uiterlijke wereld. Hierdoor kunt u beter met uw innerlijke en uiterlijke wereld omgaan.


Meditatie brengt bewustzijn in uw leven. U neemt meer en meer waar wat er in en om uw leven heen voltrekt. Nieuwe inzichten en mogelijkheden kunnen opwellen. U kunt vrijer leven vanuit wat goed voor u is.


Verder: Relatiegesprekken. Gesprekken met u alleen, of samen met uw partner, met mij als neutrale, maar betrokken partner, kunnen nieuwe inzichten geven in uw relatie, blinde vlekken bloot leggen, u uitnodigen buiten gebaande paden te treden, uit eventuele 'loopgraven' te komen; nieuwe openheid, liefde en elan kunnen plaatsvinden. 

Kosten voor gesprek alleen van 1 1/2 uur zijn € 145,--; voor samen: € 165,--.

 
Curriculum Vitae 


Geboren in 1958 te Purmerend


Atheneum B (1970-1976)


Kandidaats-A Cultuurtechniek (Planologie), Landbouwhogeschool te Wageningen (1976-1979)


Vele groeigroepen, therapiën, trainingen en meditaties in o.a. de Osho Multiversity, Poona, India (1980 - heden)


Holistische Massage Opleiding, Heartwood College, Santa Cruz, Californië, Verenigde Staten (1981-1982)


Sportmassage Opleiding, Leffelaar, Amsterdam (1994-1995)


Rebalancing Opleiding, Osho Multiversity te Poona, India (1996)


Cranio-Sacraal Balancing Opleiding, Osho Multiversity te Poona, India (1997)

 

Core Integration Opleiding, Osho Multiversity te Poona, India (2004-2005)

 

Parttime praktijk massage (1981-1997)


Staflid Stichting Opleiding Rebalancing (2006-2009)


Diploma Medische Basiskennis (MBK), cum laude (2016)


Diploma Psychosociale Basiskennis (PSBK), (summa cum laude) (2016)


Groepsleider en trainer in Rebalancing, Core Integration, Emotioneel Werk en Meditatie (1987-heden)


Docent Diepe Weefsel Massage, Akademie voor Massage en Beweging te Amsterdam (1999-2005, 2013-2018)


Docent Rebalancing Opleiding, Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn (2017-2018)

 

Fulltime praktijk Rebalancing, massage en coaching (1997-heden)I am available for sessions:
 
Tuesday: 9.30 – 14.15 hours (at Koan Float)
Wednesday:  10.00 – 16.30 hours (at my practice at Jozef Israëlskade
Thursday: 10.00 - 16.30 hours (at my practice at Jozef Israëlskade)
Friday: 10.00 - 16.30 uur (at my practice at Jozef Israëlskade)
 
For additional information and reservations for sessions at my practice Jozef Israëlskade:

Jozef Israëlskade 422
1074 ST Amsterdam
Mobile: 06-44560002
Tel. 020-6391061

E-mail address: prabhu@chello.nl

Website: www.prabhu.nl


The address is between the Amstel-river and the Van Woustraat.

Take tramline 4, get off at "Amstelkade" stop. From there it is a few minutes walk in the direction of the Amstel-river. 

From the Amstel-train and metrostation (take the Berlagebrug-exit) it is an 12 min. walk. 

By car: There is always parkingspace, just in front of the house, at the cheaper parking-rate.

My session-space is located at the second floor, reachable only by stairs. In case this is difficult for you it is advisable to book a session with me at Koan Float which is on the ground floor.


For information and reservations for sessions at Koan Float:


Herengracht 321 (between Koningsplein and Raadhuisstraat)

1016 AW Amsterdam

Tel: 020-5550333

Fax: 020-5550377
E-mail: info@koan-float.com
Internet: www.koan-float.com
 
I am a member of:

  • the VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, www.vnt-nederland.nl, lidnr. 06.094)
  • the PRN (Platform Rebalancing Nederland), www.rebalancing-nederland.nl)

And registered with:

  • the RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, www.rbcz.nu, reg.nr. 174119R)
  • the arbitration board of the SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, www.scag.nl)

Sessions are by appointment only. 


My rates at my practice at home are: € 120,-- for 1 ½ hours and € 150,- for 2 hours.

Children and youngsters up to 18 years old: € 100 for 1 1/2 hours.


To reach deeper levels with the work it might be advisable to have a series of sessions.


Curative treatments are reimbursed by many insurance companies.


At www.vnt-nederland.nl under the section ‘clienten’ you can read under ‘vergoeding consulten’ which insurance companies reimburse my treatments and for which amount. I am listed in the “Vergelijk en Kies”- list and am meeting the ‘Plato-eisen’, which are requirements for some healthcare insurance-companies. Please check with your insurance company if they indeed reimburse my sessions.


Privacy: By law I am obliged to store the treatment plan. This includes your name, (e-mail)address, phone number(s), birthdate, health insurance company and general practitioner. I will do my uttermost best to keep this information secret.


Sessions can be cancelled free of charge till 24 hours in advance. After that the full tariff will be charged. 
 

Rebalancing comprises of several different techniques, which are used solely or in combination with each other.
 
These are designed to enhance your health and well-being at its physical, emotional, mental and also at its spiritual level. This can happen through a reduction of tensions and symptoms as well as through the enjoyment of touch and relaxation.
 
Deep tissue massage helps you by means of physical as well as emotional and spiritual techniques to come in contact with (old) patterns, tensions and limitations which are stored in your body and psyche. Through deep touch, through feeling and sensing and possibly expressing, these tensions can be released and a new, more harmonious balance can be reached.
 
Core Integration uses deep touch and especially stretchings of your muscles and tendons. Your body recovers its space and openness. Spasms in your muscles are stimulated to relax. Your body becomes more full and more supple.
 
Craniosacral Balancing is a very subtle, gentle and refined form of bodywork. It works primarily with the bone- and membrane-structure of our body, especially focusing on our head and spine. It often leads to very deep relaxation.
 

Self Inquiry. Through looking inside and to acknowledge and feel layer underneath layer is us we open. This will give us insights in what moves us and keeps us occupied. We can live from a freer space in ourselves.


Talking to your body, your inner child, your inner Wisdom, your inner physician etc.; Through talking to your unconscious, (old) experiences and trauma's are acknowledged and are able to show and express themselves. Your inner Wisdom is drawn on and with this a healing process is happening.
 
Holistic Massage is a nourishing and gentle way of bodywork. We sink deeper in a relax state of being; enjoying touch and sensualtiy.


Sensuality and sexuality are essential parts of our life. Often due to shame, guilt, bad experiences, traumas we can enjoy these less than would be possible. Through sharing, self inquiry, feeling and being touched the right way we can discover what holds us back, what gives us joy and experience more freedom, feelings and pleasure.

Counseling/coaching brings by means of a good conversation, listening, sharing, inquiring and feed and outer world.
 
Meditation brings awareness in our live. We watch without judgment what happens in and around us. New insights and possibilities well up. We can live more free from what is good for us.
 
I also offer relationship sessions. Sharings alone or with your partner, with me as neutral, but attentive third person, can give new insights in your relationship. Old patterns can be exposed, blind spots discovered. A new openness, love and passion can happen.
Costs: A session of 1 1/2 hours, alone is € 145,--; together € 165,--.  


Curriculum Vitae 
 
Born in Purmerend, Holland (1958)

Atheneum B, secondary school, Purmerend, Holland (1970-1976)

Bachelor-A, Agricultural Engineering (Rural Planning), University of Agriculture, Wageningen, Holland (1976-1979)

Participator and staffmember of many personal growth groups, therapies, trainings and meditations (1980-present)

Holistic Massage Education , Heartwood College, Santa Cruz, California, USA (1981-1982)

Sportmassage Education , Leffelaar, Amsterdam (1994-1995)

Rebalancing Education, Osho Multiversity at Poona, India (1996)  

Craniosacraal Balancing Education, Osho Multiversity at Poona, India (1997)  

Core Integration Bodywork Education, Osho Multiversity at Poona, India (2004-2005)

Teacher Deep Tissue Massage, Akademie voor Massage en Beweging, Amsterdam, www.akademie.nl (
1999-2005 & 2013-2018)

Staffmember Education-institute for Rebalancing in the Netherlands (Stichting Opleiding Rebalancing, www.rebalancing.nl) (2006-2009)

Certificate Basic Medical Knowledge (MBK), cum laude (2016)

Certificate Basic Psychosocial Knowledge (PSBK), summa cum laude (2016)

Teacher Rebalancing Education, Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn (2017-2018) 

Bodywork/rebalancing/naturopathic practice (1982-today; from 1997 on fulltime)Praktijkgegevens

Jozef Israelskade 422, 1074 ST Amsterdam
06-44560002

www.prabhu.nl

Prabhu Haremaker