Prabhu Haremaker

Welkom op mijn informatie-pagina!

(Eerst volgt de tekst in het nederlands, daarna in het engels)


Welcome at my information-page!

(First, the text is in Dutch, folowed by the text in English)

 

U kunt sessies boeken op de volgende tijden: 
Dinsdag: 9.30 - 14.15 uur (in Koan Float)

Woensdag: 10.00 – 16.30 uur (praktijk Jozef Israëlskade)

Donderdag:10.00 - 16.30 uur (praktijk Jozef Israëlskade)

Vrijdag: 10.00 - 16.30 uur (praktijk Jozef Israëlskade)
 
Voor inlichtingen en reserveringen voor sessies in de
praktijk Jozef Israëlskade:

Jozef Israëlskade 422

1074 ST Amsterdam

Mobiel: 06-44560002
Tel.: 020-6391061

E-mail adres: prabhu@chello.nl
Website: www.prabhu.nl

Het adres ligt tussen de Amstel en de Van Woustraat. Het is 12 minuten lopen vanaf het Amstelstation. Bereikbaar met tramlijn 4, halte Amstelkade. Altijd parkeerplaats, vlak voor de deur, voor het goedkopere parkeertarief.
 

Voor inlichtingen en reserveringen voor sessies in Koan Float:

Herengracht 321 (tussen Koningsplein en Raadhuisstraat)

1016 AW Amsterdam

Tel.: 020 - 5550333
Fax: 020 - 5550377

E-mail: info@koan-float.com

Internet: www.koan-float.com
 

Aangesloten bij:

  • de VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, www.vnt-nederland.nl, lidnummer 06.094)
  • de PRN (Platform Rebalancing Nederland, www.rebalancing-nederland.nl)


Geregistreerd bij:

  • de RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg, www.rbcz.nu, reg.nr. 174119R)
  • de geschillencommissie van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, www.scag.nl)


Behandelingen op afspraak. 


Tarief praktijk thuis: € 120,- voor 1 1/2 uur en € 150,- voor 2 uur.


Voor de diepte van het werk is vaak een reeks van sessies aan te raden.


Curatieve behandelingen worden vergoed door vele zorgverzekeraars.

Op www.vnt-nederland.nl onder de kop 'clienten' kunt u onder de kop 'vergoeding consulten' zien in hoeverre uw zorgverzekeraar mijn behandelingen vergoed. Ik sta in de lijst “Vergelijk en kies” en voldoe aan de 'Plato eisen' wat voor een aantal zorgverzekeraars vereisten zijn.

Het is verstandig om voor de zekerheid bij uw zorgverzekeraar te checken of mijn behandelingen inderdaad vergoed worden.
 
Behandelingen kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd. Daarna geldt het volle tarief.
 

Rebalancing werkt met verschillende technieken, die alleen of in combinatie worden gebruikt.

Zij zijn erop gericht uw gezondheid, wel-zijn en wel-bevinden te verhogen, zowel op lichamelijk alsook op gevoelsmatig en geestelijk gebied. Dit kan door het verminderen van spanningen en klachten, maar ook door te rusten in aanraking en ontspanning.

Diep lichaamswerk maakt contact door middel van zowel fysiek- alsook emotioneel- en spiritueel gerichte technieken met oude patronen die zich in uw lichaam en psyche hebben vastgezet. Door deze diep aan te raken; door te voelen en eventueel te uiten kan een nieuwe, harmonieuzere balans worden gevonden.

Core Integration werkt met diepe aanraking en vooral strekkingen van uw spieren en pezen. Uw lichaam krijgt weer ruimte en openheid. Spasmen in uw spieren worden gestimuleerd om te ontspannen. Uw lichaam wordt voller en soepeler.

Cranio-Sacraal Balancing is een zeer fijne en subtiele manier van lichaamswerk. Het werkt in op de bot- en membraanstructuur van uw lichaam, vooral gericht op uw hoofd en ruggengraat, en leidt vaak tot zeer diepe ontspanning.

Zelfonderzoek. Door naar binnen te kijken en laag voor laag te onderkennen en te voelen opent u. Dit geeft u inzicht in wat u beweegt en bezighoudt. U kunt leven vanuit een vrijere ruimte in uzelf.

Gesprekken met uw lichaam, uw innerlijke kind, uw innerlijke wijze, uw innerlijke dokter etc.; Door gesprekken met uw onderbewuste worden oude ervaringen en trauma’s onderkent en kunnen zich uitspreken. Uw innerlijke wijsheid wordt aangesproken en hiermee wordt een helingsproces in gang gezet.

Holistische massage is een zachte vorm van lichaamswerk. U zakt dieper in een ontspannen staat van zijn. Heerlijk genieten van aanraking en sensualiteit.

Counseling/Coaching. Door middel van een goed gesprek, luisteren, delen, doorvragen en feed-back komen licht en ruimte in uw innerlijke en uiterlijke wereld. Hierdoor kunt u beter met uw innerlijke en uiterlijke wereld omgaan.

Meditatie brengt bewustzijn in uw leven. U neemt meer en meer waar wat er in en om uw leven heen voltrekt. Nieuwe inzichten en mogelijkheden kunnen opwellen. U kunt vrijer leven vanuit wat goed voor u is.

Verder: Relatiegesprekken. Gesprekken met u alleen, of samen met uw partner, met mij als neutrale, maar betrokken partner, kunnen nieuwe inzichten geven in uw relatie, blinde vlekken bloot leggen, u uitnodigen buiten gebaande paden te treden, uit eventuele 'loopgraven' te komen; nieuwe openheid, liefde en elan kunnen plaatsvinden. 

Kosten voor gesprek alleen van 1 1/2 uur zijn € 145,--; voor samen: € 165,--.

 

Curriculum Vitae
 
Geboren in 1958 te Purmerend
Atheneum B (1970-1976)
Kandidaats-A Cultuurtechniek (Planologie), Landbouwhogeschool te Wageningen (1976-1979)
Vele groeigroepen, therapiën, trainingen en meditaties in o.a. de Osho Multiversity, Poona, India (1980 - heden)
Verbondenheid met Osho, Poonja en verscheidene andere Meesters.
Holistische Massage Opleiding, Heartwood College, Santa Cruz, Californië, Verenigde Staten (1981-1982)
Sportmassage Opleiding, Leffelaar, Amsterdam (1994-1995)
Rebalancing Opleiding (1996),
Cranio-Sacraal Balancing Opleiding (1997) en 
Core Integration Opleiding (2004-2005),
allen in de Osho Multiversity te Poona, India.
Staflid Stichting Opleiding Rebalancing (2006-2009)
Diploma Medische Basiskennis (MBK), cum laude (2016)
Diploma Psychosociale Basiskennis (PSBK), (summa cum laude) (2016)
Groepsleider en trainer in Rebalancing, Core Integration, Emotioneel Werk en Meditatie (1987-heden)
Docent Diepe Weefsel Massage, Akademie voor Massage en Beweging te Amsterdam (1999-2005, 2013-heden)
Partime praktijk massage (1981-1997)
Fulltime praktijk Rebalancing, massage en coaching (1997-heden)
Docent Rebalancing Opleiding, Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn (2017-2018)

I am available for sessions:
 
Tuesday: 9.30 – 14.15 hours (at Koan Float)
Wednesday:  10.00 – 16.30 hours (at my practice at Jozef Israëlskade
Thursday: 10.00 - 16.30 hours (at my practice at Jozef Israëlskade)
Friday: 10.00 - 16.30 uur (at my practice at Jozef Israëlskade)
 
For additional information and reservations for sessions at my practice Jozef Israëlskade:

Jozef Israëlskade 422
1074 ST Amsterdam
Mobile: 06-44560002
Tel. 020-6391061
E-mail: info@koan-float.com
Internet: www.koan-float.com
 
Member of:

  • the VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, www.vnt-nederland.nl, lidnr. 06.094)
  • the PRN (Platform Rebalancing Nederland), www.rebalancing-nederland.nl)

Registered with:

  • the RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, www.rbcz.nu, reg.nr. 174119R)
  • the arbitration board of the SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, www.scag.nl)

Sessions are by appointment only. 


My rates at my practice at home are: € 120,-- for 1 ½ hours and € 150,- for 2 hours.


To reach deeper levels with the work it might be advisable to have a series of sessions.

Curative treatments are reimbursed by many insurance companies.

At www.vnt-nederland.nl under the section ‘clienten’ you can read under ‘vergoeding consulten’ which insurance companies reimburse my treatments and for which amount. I am listed in the “Vergelijk en Kies”- list and am meeting the ‘Plato-eisen’, which are requirements for some healthcare insurance-companies. Please check with your insurance company if they indeed reimburse my sessions.
Sessions can be cancelled free of charge till 24 hours in advance. After that the full tariff will be charged. 
 

Rebalancing comprises of several different techniques, which are used solely or in combination with each other.
 
These are designed to enhance your health and well-being at its physical, emotional, mental and also at its spiritual level. This can happen through a reduction of tensions and symptoms as well as through the enjoyment of touch and relaxation.
 
Deep tissue massage helps you by means of physical as well as emotional and spiritual techniques to come in contact with (old) patterns, tensions and limitations which are stored in your body and psyche. Through deep touch, through feeling and sensing and possibly expressing, these tensions can be released and a new, more harmonious balance can be reached.
 
Core Integration uses deep touch and especially stretchings of your muscles and tendons. Your body recovers its space and openness. Spasms in your muscles are stimulated to relax. Your body becomes more full and more supple.
 
Cranio-Sacral Balancing is a very subtle, gentle and refined form of bodywork. It works primarily with the bone- and membrane-structure of our body, especially focusing on our head and spine. It often leads to very deep relaxation.
 
Talking to your body, your inner child, your inner Wisdom, your inner physician etc.; Through talking to your unconscious, (old) experiences and trauma's are acknowledged and are able to show and express themselves. Your inner Wisdom is drawn on and with this a healing process is happening.
 
Holistic Massage is a nourishing and gentle way of bodywork. We sink deeper in a relax state of being; enjoying touch and sensualtiy.
 
Counseling/coaching brings by means of a good conversation, listening, sharing, inquiring and feed and outer world.
 
Meditation brings awareness in our live. We watch without judgment what happens in and around us. New insights and possibilities well up. We can live more free from what is good for us.
 
I also offer relationship sessions. Sharings alone or with your partner, with me as neutral, but attentive third person, can give new insights in your relationship. Old patterns can be exposed, blind spots discovered. A new openness, love and passion can happen.
Costs: A session of 1 1/2 hours, alone is € 145,--; together € 165,--. 
 

Curriculum Vitae 
 
1958: Born in Purmerend, Holland.
1970-1976: Atheneum B, secondary school, Purmerend, Holland.

1976-1979: Bachelor-A, Agricultural Engineering (Rural Planning), University of Agriculture, Wageningen, Holland.

1980-present: Participator and staffmember of many personal growth groups, therapies, trainings and meditations

1981-1982: Holistic Massage Education , Heartwood College, Santa Cruz, California, USA.

1994-1995 Sportmassage Education , Leffelaar, Amsterdam.

1996  Rebalancing Education, Osho Multiversity at Poona, India.

1997  Cranio-Sacraal Balancing Education, Osho Multiversity at Poona, India.

2004-2005  Core Integration Bodywork Education, Osho Multiversity at Poona, India.

1999-2005  Teacher Deep Tissue Massage, Akademie voor Massage en Beweging, Amsterdam, www.akademie.nl

2006-2009   Staffmember Education-institute for Rebalancing in the Netherlands (Stichting Opleiding Rebalancing, www.rebalancing.nl)

2016  Certificate Basic Medical Knowledge (MBK), cum laude
         Certificate Basic Psychosocial Knowledge (PSBK), (summa cum laude)

2013-today    Teacher Deep Tissue Massage, Akademie voor Massage en Beweging, www.akademie.nl

1982-today   Bodywork/naturopathic practice (from 1997 on fulltime)

2017-2018 Teacher Rebalancing Education, Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn


Praktijkgegevens

Jozef Israelskade 422, 1074 ST Amsterdam
06-44560002

www.prabhu.nl

Prabhu Haremaker